pintakasittely

Kuumasinkitys

Sinkin hyvä korroosionkestävyys perustuu pintaan muodostuvaan suojakalvoon, karbonaattikerrokseen. Sinkkipinnoitteen kestoikä riippuu kerrospaksuudesta. Suomessa suoritettujen pitkäaikaisten korroosiokokeiden ja kokemusten mukaan sinkki syöpyy maaseutuilmastossa noin 0,5 mikrometriä ja kaupunki-ilmastossa noin 1 mikrometriä vuodessa.
Kauttaaltaan tasainen suoja

Upottamalla teräs sulaan sinkkiin suojakerros saadaan kauttaaltaan tasaiseksi. Sinkki tunkeutuu vaikeasti käsiteltäviin sisäpintoihin, putkiin ja muihin ahtaisiin paikkoihin. Sinkkipinnoite on yhtä paksu kauttaaltaan myös terävistä kohdista. Kolhuille alttiit nurkat saavat maalipinnoitetta paksumman suojan

Pintakäsittely hallituissa olosuhteissa

Kuumasinkittyjen rakenteiden pintakäsittelytyö tehdään kokonaisuudessaan kuivissa ja lämmitetyissä sisätiloissa prosessin laadun hallitsemiseksi. Prosessin aikana kappaleet eivät altistu ympäristöolosuhteille, jotka heikentävät pintakäsittelytyön laatua.

Pyyhkäisysuihkupuhdistus

Tarkastetun rakenteen pintakäsittelytyö alkaa SFS-EN ISO 12944-4 standardissa kuvatulla pyyhkäisysuihkupuhdistuksella. Pyyhkäisysuihkupuhdistus puhdistaa pinnalta sinkityksen jälkeen muodostuneet sinkkisuolot sekä muut epäpuhtaudet. Pyyhkäisysuihkupuhdistus suoritetaan matalalla ilmanpaineella käyttäen ei-metallisia puhdistusrakeita, joiden raekoko on optimoitu siten, että riittävä pinnan karheus saavutetaan maalin tartunnan varmistamiseksi. Suihkupuhdistustyö tehdään tasalaatuisessa sisätilassa juuri ennen maalaustyötä, jolloin puhdistettuun pintaan ei pääse muodostumaan suojamaalausyhdistelmää haittaavia korroosiotuotteita.
Maalaustyö

Maalaustyö suoritetaan jauhe- tai 2-komponenttisilla märkämaaleilla asiakastilauksen mukaisesti. Maalauksen aikana maalauskammion olosuhteet on säädetty käytettävien maalituotteiden vaatimusten mukaisiksi. Ennen maalaustyön aloittamista työn suorittaja tarkistaa rakenteen mahdolliset pintavirheet ja korjaa virheet ennen maalaustyön aloittamista. Maalaustyön aikana työn suorittaja mittaa maalikerroksen paksuutta ja arvioi maalinkulutuksen suhdetta käsiteltävän rakenteen pinta-alaan. Maalikerroksen paksuuden varmistamisella saavutetaan vaatimusten mukainen kerrospaksuus ja riittävä suojausominaisuus lopputuotteelle.

Lopputarkastus

Maalaustyön jälkeen maalin verkkoutuminen tapahtuu jauhemaaliuunissa tai märkämaalien osalta maalauskammiossa optimoiduissa lämpötiloissa. Verkkoutumisen aikana maalikalvo tai
– kalvot saavuttavat suunnitellut ominaisuudet pintakäsittelylle.

Tuotteet tarkastetaan silmämääräisesti ja mitataan kerrospaksuus sekä tarvittaessa tartunta.

Tarkastuksen jälkeen hyväksytyt tuotteet pakataan toimituspakkauksiin. Koko prosessi suoritetaan samoissa tiloissa, ja lyhyen pintakäsittelyprosessin aikana rakenteet eivät pääse altistumaan vaihteleville ympäristöolosuhteille, mikä edesauttaa varmistamaan laadukkaan lopputuloksen.